Accord

Firma Accord s.r.o. již přes 25 let nabízí podnikové informační ekonomické systémy vlastní produkce. V současnosti to je ERP systém Periskop®, který obsahuje základní moduly jako účetnictví, sklady, fakturace, kalkulace, objednávky a kontrakty, mzdy, majetek, výroba, doprava, pošta nebo CRM. Samozřejmostí je napojení na elektronické bankovnictví, čtečky a tiskárny čárového kódu, EDI, ISDOC, PVS, FÚ, ČSÚ, IR, OR, GPS, internet nebo mobilní řešení například pomocí PDA. Další moduly je možno dopracovat na zakázku dle požadavků zákazníka. Firma se dále zabývá implementací, školením a pronájmem aplikačního software a prostoru včetně vedení účetnictví a mzdové agendy.

Ekonomický informační systém Periskop Periskop je Modulární ekonomický informační systém automatizovaného zpracování informací v obchodních i výrobních organizacích. Umožňuje vést podvojné účetnictví dle platné legislativy, podporuje i řadu dalších ekonomických agend, které s podvojným účetnictvím souvisejí. Jedná se o efektivní ekonomický software, který nabízí aktuální informace pro vedení firmy. V praxi funguje tento ekonomický software už řadu let na řadě firem zabývajících se obchodní či výrobní problematikou. Podporuje napojení na další univerzálně používaný software jako různé bankovní software, mobilní prodejní zařízení a internetový obchod. Jedná se o spolehlivý ekonomický SW se snadnou obsluhou a přehlednými tiskovými výstupy a tabulkami. Ekonomický software pro podvojné účetnictví Periskop pracuje se stabilní SQL databází FireBird. Současně nabízíme i Vedení účetnictví s programovou podporou. Vedení účetnictví můžeme realizovat na ekonomickém software Periskop, to upřednostňujeme. S vedením účetnictví máme dlouholetou zkušenost. Nabízíme též finančně výhodnou možnost pronájmu ekonomického software Periskop pro vedení podvojného účetnictví. Modul Účetnictví tvoří samostatný subsystém v rámci ekonomického software Periskop. Subsystém účetnictví umožňuje vést podvojné účetnictví dle platných právních norem. Základem je evidence položkové hlavní knihy v Kč i v cizích měnách, zahraniční a tuzemské saldokonto, evidence vnitropodnikové evidence a evidence obchodních případů v Kč i v cizích měnách. Program umožňuje sledovat bankovní a pokladní doklady v samostatných kartotékách s přímou vazbou na saldokonto, pracovat s účetními dávkami (deníky) účetních dokladů či s jednotlivými doklady a úzce spolupracuje s obchodní částí programu v oblasti přijatých a vydaných faktur a skladových dokladů. Nabízí možnost interaktivního změnového řízení saldokonta,  systém příkazů k úhradě a účtování pokladních a bankovních účetních dokladů s automatickou vazbou na banku. Ekonomický SW Periskop nabízí tisk účetních výkazů dle platných předpisů. V účetní části programu lze definovat předkontace pro libovolné účetní doklady v rámci celého systému podvojného účetnictví. V oblasti sledování obchodních partnerů nabízí ekonomický software Periskop velký komfort a vyhovuje zcela požadavkům na ERP/CRM systémů. Nabízí sledování kontaktů s obchodními partnery i sledování obchodní dokumentace s partnerem. Umožňuje sledovat finanční limity a platební morálku odběratelů. Základem programu pro podvojné účetnictví je evidence položkové hlavní knihy v Kč i v cizích měnách, sledování oblasti pohledávek a závazků, vnitropodniku a účetní evidence obchodního případu. Nabízí se možnost prohlížení a tiskových výstupů z uvedených oblastí. Ekonomický SW Periskop umožňuje interaktivní vstup účetních dokladů přímo do obratu nebo do dávek s kontrolou logické správnosti a návaznosti. Program umožňuje jednoduché i složené účetní zápisy. Lze účtovat na podrozvahové účty. Program dovoluje zpracovávat zároveň několik účetních období současně, a to i při změnách legislativy. Zároveň je přizpůsoben i ke zpracování více firem. Pro každou firmu a každý rok mohou být zadané jiné parametry. Zpracované a ukončené období v podvojném účetnictví i ostatních modulech programu lze zablokovat proti změnám. Toto zablokování je v případě nutnosti možné odstranit. Účetní doklady jsou řazeny do číselných řad (může jich být neomezený počet). Změnové řízení otevřených položek saldokonta je možno provádět v interaktivním režimu s okamžitým promítnutím požadovaných změn do podvojného účetnictví. Program Periskop umožňuje tvorbu dávek haléřového vyrovnání na uhrazených pohledávkách a závazcích V rámci evidence podvojného účetnictví je průběžně sledována evidence DPH a nabízí se tisk přehledu a výkazu DPH. Ekonomický SW Periskop nabízí evidenci hromadných daňových dokladů s rozloženou splatností a umožňuje automatické generování měsíčních splátek V programu Periskop můžete automaticky kompenzovat pohledávky a závazky v Kč i v cizích měnách. Jakýkoliv údaj v účetním programu Periskop lze kdykoliv opravit, zrušit či zpětně doplnit. Jednotlivé evidence jsou provázané a program je udržuje ve vzájemném souladu. Subsystém Banka v účetnické části ekonomického software Periskop slouží k evidenci bankovních výpisů a ke sledování stavu bankovních účtů v Kč a případně v cizí měně. V programu lze sledovat stav a bankovní výpisy libovolného počtu bankovních účtů. Pro každý bankovní účet musí existovat vlastní řada dokladů. Subsystém Banka je přímo napojen na modul Účetnictví, kde lze průběžně sledovat otevřené položky saldokonta (neuhrazené pohledávky a závazky) a přebírat tyto položky k úhradě. Pokud zadáte správný variabilní symbol, doplní se další údaje (partner, částka, účet, středisko, obchodní případ) automaticky ze saldokonta. Tyto údaje pak můžete podle potřeby upravit (např. částečné úhrady). Dojde-li při úhradě v cizí měně k vyrovnání pohledávky či závazku a jsou-li správně nastaveny indikace v hlavní knize a parametrech projektu, dojde k automatickému vytvoření kursových diferencí ve výši rozdílu korunových částek faktury a platby. Příkazy k úhradě a bankovní avíza lze v programu napojit přímo na bankovní elektronický systém. Subsystém Pokladna slouží k evidenci pokladních dokladů a ke sledování stavu pokladen v Kč a případně v cizí měně. V programu lze sledovat stav a pokladní doklady libovolného počtu pokladen. Pro každou pokladnu musí existovat vlastní řada dokladů. Pro standardní pokladní operace umožňuje práci s tzv. typy částek, které jsou svázány s předem nadefinovanými čísly účtů v hlavní knize (tzv. předkontace), takže pokladní nemusí pracovat s konkrétními účty. Subsystém je také přímo napojen na modul Účetnictví, kde lze průběžně sledovat otevřené položky saldokonta (neuhrazené pohledávky a závazky) a přebírat tyto položky k zaznamenání úhrady v hotovosti. Při vystavování faktur v hotovosti v obchodní části programu (subsystém Fakturace nákup nebo Fakturace prodej ) se pokladní doklad automaticky založí do pokladny. V okamžiku zaúčtování faktury se zaúčtuje. U takového dokladu je pak zaznamenán původ dokladu a pokud chcete doklad změnit, je nutné tuto změnu provést v subsystému, kde byl doklad vytvořen. V prodejní částli ekonomického software Periskop funguje jako stěžejní Modul objednávek. Subsystém Objednávek umožňuje sledovat a tisknout nákupní a prodejní objednávky, a to v různých jazykových mutacích i v různých měnách. Je propojen na subsystémy Fakturace nákup, Fakturace prodej, Skladové evidence. Z objednávek lze generovat různé doklady, faktury, příjemky, výdejky. Současně je umožněno sledovat na objednávce stav realizace zboží. Struktura objednávek - kontraktů je velmi variabilní. V hlavičce kontraktu jsou základní údaje - například měna, datum, partner, číslo obchodního případu. V druhé části kontraktu se mohou střídat položky zboží či služeb s texty v libovolném pořadí. Položek zboží i textů může být v kontraktu neomezené množství. Vytvořený doklad může být ve stavu objednávky, kontraktu (potvrzená objednávka) a vyřazen. Automaticky fakturovat lze pouze z kontraktu. Program Periskop na základě nastaveného parametru kontroluje stav objednávaného zboží na skladech a datum expirace. Objednávky lze přenášet automaticky z internetového obchodu. Dalším důležitým subsystémem ekonomického SW Periskop je Prodejní fakturace. Umožňuje interaktivní vytváření tuzemských i zahraničních faktur v různých jazykových mutacích (včetně ruštiny), v libovolné měně a s automatickým výpočtem DPH. Struktura faktur může být velmi variabilní. Položky zboží či služeb se mohou střídat s texty dle konkrétních potřeb. Položek zboží ve faktuře může být neomezené množství. Je možné uplatnit slevu na část dokladu či celou fakturu. U dokladů je vždy zobrazen v pravém horním rohu stav, ve kterém se nachází - může být v přípravě, zaúčtován, stornován, odúčtován. Zaúčtované doklady se promítají na základě zadaných předkontací automaticky do podvojného účetnictví, buď přímo nebo do účetní dávky, kterou lze později do účetnictví zaúčtovat. U faktur je sledován datum splatnosti a datum skutečného vyrovnání. Daňové doklady vzniklé v oblasti obchodu mají vazbu na evidenci DPH, vznikající v účetnické části programu. Prodejní fakturu lze vygenerovat z objednávky či výdejky ze skladu. Z fakturace lze připravit a v elektronické podobě odeslat podklady pro Intrastat. Program pro vedení podvojného účetnictví Perikop nabízí účetní evidenci nákupních faktur, evidují se došlé tuzemské i zahraniční faktury v libovolné měně. Program umožňuje rozepsání těchto faktur na jednotlivé útvary a obchodní případy s automatickým výpočtem DPH. Na základě předkontací se automaticky vytvářejí účetní data pro subsystém podvojného účetnictví. Do kartotéky přijatých faktur lze vkládat nové faktury, opravovat už existující, případně je rušit. Fakturu buď založíme ručně (zadáme všechny vstupní údaje) nebo ji můžeme vygenerovat z už existujícího nákupní objednávky nebo z příjemky. Při generování faktury se většina údajů předvyplní z původního dokladu. Ekonomický SW Periskop též umožňuje ručně či automaticky ze zaevidovaných přijatých faktur vytvářet příkazy k úhradě, tisknout je nebo posílat po v elektronické formě do banky a přijímat zpět bankovní výpisy (avíza). Z fakturace lze připravit a v elektronické podobě odeslat podklady pro Intrastat. Subsystém Sklady, logistický modul ekonomického software Periskop slouží k evidenci příjmů a výdejů zboží a ke sledování pohybů a zůstatků zboží na skladech. Umožňuje evidenci jednoho zboží na jedné kartě v různých cenách, v Kč i v cizích měnách s přepočtem na Kč, ve více měrných jednotkách s automatickým přepočtem množství podle zadaných individuálních nebo obecných přepočítacích poměrů. U každého zboží je možné nastavit limitní množství zůstatku a specifikovat jeho typ (zboží, obaly, komplety, součásti …) a také způsob ocenění na skladě ACC123456ORD(cenou z příjemky, váženým průměrem, pevnou cenou). Při výdeji zboží se používá metoda FIFO, ale zároveň je možné vydávat zboží z konkrétní příjemky, obchodního případu, s konkrétní cenou či s konkrétním výrobním číslem nebo šarží. Program zobrazuje aktuální zůstatky (na jednotlivých skladech i celkově) a rovněž zobrazení skladové karty je možné v libovolném okamžiku. Automaticky lze vytvořit inventurní seznam a interaktivně doplnit inventurní rozdíly s možností následného promítnutí těchto rozdílů do skladu. Program umožňuje vést více skladů souběžně a převod zboží mezi jednotlivými sklady. Skladové doklady lze generovat z objednávek nebo z výrobních příkazů ve výrobní části programu Periskop. U příjemek na sklad lze evidovat a programem automaticky rozpočítávat vedlejší pořizovací náklady. Dalším významným subsystémem ekonomického SW Periskop pro podvojné účetnitví je Evidence majetku. Zajišťuje evidenci investičního majetku, drobného investičního majetku a předmětů operativní evidence počínaje zařazením předmětu do evidence, přes jeho změny, zvyšování vstupní ceny až po vyřazení z evidence. Uživateli umožňuje vytvářet a udržovat datovou základnu, ze které lze rychle získávat aktuální informace jak o jednotlivých předmětech, tak celé přehledy a sestavy podle velké škály výběrových hledisek. Výstupy je přitom možno realizovat na obrazovce, na tiskárně nebo do souboru pro další zpracování. Celý subsystém je nově koncipovaný dle platných účetních předpisů. Evidence majetku dále umožňuje automatické zpracování inventur a měsíční nebo roční zpracování odpisů, a to jak daňových, tak i účetních. Při každém zařazení nebo změně předmětu je vygenerován odpisový plán. Plán je možno prohlížet, částečně měnit nebo zpracovávat do různých finančních rozpočtů pro budoucí vývoj firmy. Vlastní zpracování odpisů je podmíněno řadou kontrol, které zabraňují jejich nesprávnému uplatnění. Po kontrole a odsouhlasení uživatelem se provede vlastní aktualizace datové základny (u odpisovaných předmětů se sníží zůstatková cena). Na závěr se vytvoří dávka účetních dokladů pro možné následné automatické zpracování odpisů v účetnictví, stejně jako při ostatních krocích zpracování jako je zařazení předmětu, vyřazení předmětu, prodej a další. Subsystém Mzdy a personalistika nabízí výpočet mezd v rozsahu od malých závodů po velké firmy. Program umožňuje vést evidenci zaměstnanců s jejich mzdovými a personálními údaji, včetně pravidelných srážek. Poskytuje výpočet mezd a nemocenských dávek s rozúčtováním na jednotlivá střediska včetně záloh na daň z příjmu fyzických osob a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Nabídka tiskových výstupů se vyvolává nad kartotékou Zaměstnanci a to umožňuje vyhotovovat libovolné sestavy pouze pro vybrané zaměstnance. Subsystém Mzdy a personalistika může pracovat samostatně nebo může být propojen na subsystém podvojného účetnictví. Modul Výroba umožňují nadefinovat výrobní kalkulace a ty pak využít při přípravě výrobních příkazů. Lze automaticky generovat výdejku do spotřeby - nákladové položky výrobků spotřební i režijní povahy i příjemku hotových výrobků Zásoby naturálních vstupů do výroby (materiál, polotovary) i stav hotových výrobků se sledují ve skladové části programu. Ekonomický SW Periskop zahrnuje další nadstavbové moduly související s výrobními a logistickými operacemi obchodních a výrobních firem. Jedná se o modul Doprava s evidencí příkazů k jízdě, Váhy s evidencí vážních lístků nebo Laboratoře pro kontrolu kvality prodávaných produktů. Ekonomický informační systém Periskop podrobně a komfortně zpracovává informace ve všech uvedených modulech. Tvůrci programu jsou ochotni provádět úpravy programu na zakázku i případně doprogramovat specifické nadstavby a evidence do systému. Ekonomický software Periskop nabízí napojení na internetový obchod. Celý systém mimo klasických parametrů a rozsáhlých možností nastavení přístupových práv obsahuje i řadu podpůrných prostředků, které zajišťují řadu uživatelských funkcí, které usnadňují práci s programem. Je to například tiskový generátor, export a import dat z a do systému, rozsáhlé možnosti filtru, vytváření grafů nebo správcovské PERISKOP Console. Systém je kompatibilní s prostředím internetu nebo takových produktů jako MS Office. K vybraným katalogům je možno vkládat obrázky nebo libovolné soubory. Acc123456ord

Periskop®

ERP/CRM systém

Modulový ERP/CRM systém pro firmy libovolné velikosti a zaměření.


SIM®

Simple, Internet, Mobility

Start verze ZDARMA
RIA aplikace umožňující zpracování účetnictví a ostatní firemní agendy na PC nebo tabletu jen s použitím internetového prohlížeče.

Vedení účetnictví

Služby spojené s účetnictvím
a mzdovou agendou
Zpracování na našem SW SLEVA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy včetně komunikace s úřady u nás nebo u klienta.

Cloudová řešení

Pronájem software
a software jako služba
BEZ počáteční INVESTICE
Pronájem software a software jako služba včetně pronájmu strojového času a prostoru.


Aktuality

20.01.2021

V modulu Mzdy jsou připraveny změny pro rok 2021

10.07.2020

V modulu Mzdy jsou připraveny změny platné od 1.7.2020

Školení

28.01.2021

Periskop: Změny ve mzdách v roce 2021 (9:00-13:00)

04.02.2021

Periskop: Změny v účetnictví v roce 2021 (9:00-13:00)